Downloads


Name Size Download Link
Comfort On-Screen Keyboard Pro 9.0 8.26 MBDownload kb_setup.exe
Comfort On-Screen Keyboard Lite 9.0 5.87 MBDownload kb_lite.exe

Comfort Keys Pro 9.09.04 MBDownload ck_setup.exe
Comfort Keys Lite 9.06.70 MBDownload ck_lite.exe

Comfort Clipboard Pro 9.06.00 MBDownload cc_setup.exe
Comfort Clipboard Lite 9.05.38 MBDownload cc_lite.exeAutocomplete Dictionaries for Comfort On-Screen Keyboard Pro
(Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, French, German, Greek, Hebrew, Hungarian, Italian, Norwegian, Polish, Portuguese Brazilian, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Ukrainian)
6.59 MBDownload kb_dictionaries.exe

Autocomplete Dictionaries for Comfort Keys Pro
(Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, French, German, Greek, Hebrew, Hungarian, Italian, Norwegian, Polish, Portuguese Brazilian, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Ukrainian)
6.59 MBDownload ck_dictionaries.exe